Odpadové hospodářství v praxi

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.02/05.0086

Zahájení projektu: 01.02.2014          Ukončení projektu: 30.06.2015

Příjemce grantu: Občanské sdružení EkoFilm - VIZ STRÁNKY SDRUŽENÍ

Realizátor e-learningové nadstavby: Student Future s.r.o.

Prezentace projektu (dokument ke stažení)

Stručný obsah projektu:

Projekt je určen majitelům firem a zodpovědným pracovníkům na úseku životního prostředí, kteří ve firmách a organizacích mají na starosti odpady a obaly, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a všem, kteří se chtějí vyhnout postihům za nesprávné nakládání s obaly a odpady.

V projektu vytvoříme čtyři výukové programy - kurzy v oboru likvidace a recyklace odpadů:

 1. FIREMNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO VÝROBNÍ FIRMY
 2. FIREMNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ FIRMY
 3. POVINNOSTI DROBNÝCH PŮVODCŮ ODPADU
 4. POŽADAVKY SYSTÉMU JAKOSTI NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Cíle projektu

HLAVNÍ CÍL našeho projektu koresponduje s cílem programu a oblasti podpory, tedy rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti dalšího vzdělávání a dále prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji.

Cílem projektu je nabídka vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství, seznámení s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a uplatnění zákona na základě novelizovaných částí a paragrafů s prováděcími předpisy pro plnění povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Dalším cílem je vytvoření inovativnímu systému výuky prostřednictvím Inteligentního E-learningu tj. systému založeném na kontinuálním vyhodnocování znalostí v dané problematice s cílem redukovat - přizpůsobit obsah výukové materiálu individuální úrovni znalostí dané problematiky.

Dílčí cíle vztažené k E-learningu

 1. Nabídka výukových programů dále členěných na jednotlivé moduly umožňující volbu kurzu "na míru"
 2. Možnost volby stupně obtížnosti studia a komplexnosti požadovaných znalostí
 3. Změna tradiční prezenční výuky na výuku pomocí E-learningové aplikace umožňující samostudium
 4. Zavedení odborných konzultací na úkor tradiční prezenční výuky
 5. Individuální přístup k potřebám jednotlivých studujících
 6. Zásadní časová úspora a zkrácení studia, založené na cílené redukci studijních materiálů pomocí analýzy znalostí jednotlivce
 7. Možnost samostudia v době osobního volna, tj. odstranění zásadní překážky v rozhodnutío studiu časově náročných kurzů
 8. Možnost vstupu do aplikace i po skončení studia (kurzu)
 9. Využití aplikace jako informačního portálu s cílem zajistit účastníkovi nejaktuálnější informace z oboru Ekologie a odpadů

Výukové programy jsou postaveny na možnosti vzdělávání v prostředí tzv. INTELIGENTNÍHO E-LEARNINGU s možností úpravy náplně podle znalostí účastníka

Realizace projektu byla ukončena ke 30.6.2015. Byly vytvořeny čtyři výukové programy, kde jsme kombinovanou prezenční a e-learningovou formou vyškolili celkem 64 účastníků.