Projekt Technik

<< Zpět na výpis projektů

Obrátili jsme se na vybrané ZŠ s exklusivní nabídkou spolupráce, která by – podle našeho názoru – mohla přinést užitek žákům ZŠ, Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni i strojírenským firmám v Plzeňském regionu. Donedávna měla SPŠS potíže se získáváním žáků, protože všeobecně měly děti malý zájem o studium technických oborů. Je to celkem pochopitelné, protože je to studium poměrně náročné. Nyní se však situace mění, protože mnozí rodiče si všimli, že je po technicky vzdělaných lidech poptávka ve všech možných odvětvích. Strojařů je zapotřebí nejen ve strojírenských provozech, ale i ve stavebnictví, chemickém průmyslu, ve zdravotnictví…- není třeba vyjmenovávat úplně všechno, je to všeobecně známo. A všechna tato odvětví už začínají pociťovat nedostatek příslušných odborníků. A v souvislosti se současnou nezaměstnaností mnoha lidem dochází, že je studium strojařiny opět výhodné. Strojaři pořád nalézají zaměstnání snáze než třeba absolventi netechnických škol. Přesto je zájem o studium strojírenství, v kontrastu s potřebami firem v Plzeňském kraji, nedostatečný. A tak jsme se rozhodli najít ve spoluoráci se SPŠS určité řešení. Podařilo se nám společně navázat spolupráci se strojírenskými firmami Plzeňského kraje, které také mají zájem na rozvoji strojírenského vzdělávání a nabízejí nám i materiální pomoc.

Vycházíme ze závěrů psychologických výzkumů, že totiž malé děti, již na prvním stupni školy, mají přirozený zájem o to, jak věci kolem nás fungují, a když se nám podaří tento zájem podchytit, rozvinout elementární manuální dovednosti ( hrátky s technikou), vytvoříme tím podmínky pro povzbuzení zájmu o technické věci u žáků druhého stupně ZŠ, a přivede je to nakonec ke studiu na strojnické průmyslovce.

Rádi bychom navázali dlouhodobou spolupráci s vybranými základními školami v Plzni. V součinnosti s vedením a vybranými učiteli příslušných škol, pomocí programu cílených aktivit chceme podchytit prvotní zájem o techniku už u dětí na prvním stupni ZŠ a ten pak dále rozvíjet i na druhém stupni. Zájemcům o strojírenské obory z osmých a devátých tříd nabízíme zorganizovat „přípravku“ ke studiu na SPŠS nebo podobné střední škole v Plzni.

Dlouhodobá spolupráce bude založena na principu vzájemné výhodnosti. Program cílených aktivit, jejich obsah i forma, bude respektovat možnosti a individuální potřeby ZŠ. Základním školám samozřejmě nabídneme metodickou, koordinátorskou, materiálně technickou i personální pomoc. S exkluzivní komplexní spoluprací bychom rádi započali od školního roku 2013/2014. V tomto školním roce bychom chtěli nabídnout vaší škole následující aktivity (lze je samozřejmě zúžit nebo rozšířit dle aktuálních potřeb každé konkrétní školy)

3. – 5. třída:

 • soubor pracovních listů, které by se mohly stát součástí nebo doplňkem výuky (např. tvorba jednoduchých technických modelů z papíru, doplňovačky apod.)
 • den dětí na střední průmyslovce, na strojní fakultě (seznámení se s prostředím na škole, s činností školy formou hry)
 • uspořádání zajímavých exkurzí u partnerských firem ( rodiče s dětmi)
 • založení technických kroužků (pomoc při provozu kroužku, poskytnutí pomůcek, jako např. stavebnice, počítačové programy apod.)
 • využívání pc k rozvoji dovedností žáků (tech. hry, soutěže apod. moderní formou)

6. – 9. třída:

 • komunikace s rodiči žáků prostřednictvím informačního semináře, vytvoření informačních letáků (uvedení rodičů do pracovně-tržní reality)
 • besedy se žáky o postavení, fungování a důležitosti strojírenství v ČR a ve světě
 • individuální práce se žáky majícími hlubší zájem o vědu, možnost sponzorování aktivit talentovaných žáků nad rámec výuky (ve spolupráci se strojní fakultou)
 • metodická i materiální podpora a rozvoj technických kroužků (nákup pomůcek, poskytnutí stavebnic Merkur, programů CAD apod.)
 • exkurze žáků do prosperujících firem v regionu

Speciálně pro 8. a 9. třídu:

 • „ Dny na strojní průmyslovce“ - dva dny studentem – simulace výuky se zaměřením na praktika v dílnách a laboratořích pod vedením učitelů průmyslovky (celodenní program pro celou třídu: technicky zaměření žáci se seznámí s odbornými činnostmi na průmyslovce, pro humanitně zaměřené žáky bude připravena ukázka studia na Střední odborné škole prof. Švejcara )
 • nabídka nultého ročníku na strojní průmyslovce pro zájemce z 9. ročníků (v období říjen – duben budou 1x týdně probíhat přípravné kurzy z matematiky a základů strojírenství jako příprava pro snadnější přechod na jiný typ školy a úspěšné studium 1. ročníku na průmyslovce )
Také si můžete stáhnout leták k projektu : projekt_technik.pdf

Aktuální video (leden 2014) o projektu Technik :