<< Zpět na seznam kurzů

Zeměpis

Intenzivní přípravný kurz Zeměpis poskytuje studentům komplexní přehled znalostí z oboru zeměpis v rozsahu středoškolského učiva. Tyto znalosti navíc výrazně rozšiřuje o neaktuálnější data a poznatky současného zkoumání. Široký prostor poskytuje soudobým trendům a tématům. Představuje proto vhodnou průpravu pro maturitní zkoušku ze zeměpisu na všech typech středních škol a pro přijímací zkoušky na vysoké školy a další vzdělávací instituce u oborů se zaměřením na geografii. Otevřený je i všem dalším zájemcům o geografické poznání. Kurz probíhá formou přednášek (22 tříhodinových přednášek). Je rozdělen do 22 tematických celků ve 4 blocích. Při výuce jsou využívány moderní interaktivní prvky (AV média, interaktivní tabule, geografické aplikace). Každý student obdrží v průběhu kurzu množství studijních materiálů, které mu dále pomohou s aktivní přípravou. Nedílnou součástí kurzu jsou opakovací testy, simulace přijímacího testu a pohovoru, resp. maturitní zkoušky. Umožněny jsou rovněž osobní konzultace s vyučujícím např. v případě realizace středoškolské odborné činnosti, přípravy na soutěže a olympiády, tvorby odborných textů apod.

Obsah kurzu :

1. Systém geografických disciplín, geografie jako syntetická věda
BLOK FYZICKÁ GEOGRAFIE
2. Atmosféra, počasí a klimatologie
3. Hydrosféra a krytosféra
4. Litosféra a georeliéf
5. Pedosféra
6. Biosféra
BLOK SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE
7. Geografie obyvatelstva a sídel I.
8. Geografie obyvatelstva a sídel II.
9. Geografie světové ekonomiky
10. Politická geografie I.
11. Politická geografie II.
12. Aplikovaná geografie
BLOK REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE
13. Geografie oceánů, moří a polárních oblastí
14. Severní a Jižní Amerika
15. Afrika alias Maghreb versus Subsaharská Afrika
16. Asie a Austrálie
17. Evropa I. (západní, jižní a severní Evropa)
18. Evropa II. (střední, východní a jihovýchodní Evropa)
19. Česká republika
BLOK AKTUÁLNÍ GEOGRAFICKÉ PROBLÉMY
20. Globální problémy lidstva
21. Geopolitika
22. Geografie evropského integračního procesu

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň (alt. Rokycany)
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :