<< Zpět na seznam kurzů

Chemie

Kurz je zaměřen na středoškolskou chemii a směřuje ke zkoumání přírodních faktů s využitím empirických metod a rozvíjení racionálního myšlení. Rozsah učiva a výstupy kurzu chemie odpovídají rámci stanovenému RVP GV. Během celého kurzu bude kladen důraz na dobré porozumění chemikálním pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti a logického myšlení studenta ve všech integrálních oblastech chemie. Cílem kurzu je rovněž zlepšit schopnost studentů tvořivě pracovat s informacemi a řešit reálné a aktuální problémy oboru.

Kurz je tvořen 22 tříhodinovými lekcemi, jež budou kombinovat přednášky (teorii) i praktická cvičení. Jednotlivé tříhodinové lekce vytvářejí celkem osm hlavních tématických bloků, které tvoří základní strukturu současné středoskolské chemie a jež představují hlavní osu všech přijímacích řízení na VŠ v oboru chemie či příbuzných oborů a podoborů.

Kurz je určen studentům všech typů středních škol pro jejich dokonalou přípravu na maturitní zkoušku z chemie a pro přípravu studentů na přijímací zkoušky na VŠ a úspěšné studium chemie na VŠ.

Obsah kurzu :

1. Obecná chemie
2. Anorganická chemie
3. Systematika probraného učiva, diagnostika
4. Organická chemie
5. Biochemie
6. Syntetické makromolekulární látky
7. Systematika probraného učiva, diagnostika

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :