<< Zpět na seznam kurzů

Český jazyk - mluvnice a sloh

Intenzivní přípravný kurz „Český jazyk – mluvnice a sloh“ je složen z 22 tříhodinových bloků, je také rozložen do 2 částí: A) Mluvnice, B) Sloh, které se budou střídat nepravidelně podle domluvy se studenty. Každý blok je rozdělen na 2 hodiny přednášky, kdy je probírána teorie a vyučující studenty seznamuje s obsahem daného tématu a upozorňuje je na problémy a chyby, které studenti dělají v dané problematice nejčastěji. Následující hodina je vedena jako praktický seminář. Vyučující během semináře společně se studenty rozebírá domácí slohové přípravy na zadané téma (ve slohově zaměřených blocích), nebo procvičuje praktická gramatická cvičení, všestranné jazykové rozbory a procvičuje pravopis (v mluvnicky zaměřených blocích). Studenti si tak během kurzu osvojí nejen potřebné teoretické znalosti z mluvnice a slohu, ale rovněž se připraví na písemnou a znalostní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Kurz je určen žákům všech typů středních škol pro důkladnou přípravu na maturitní zkoušku, případně na přijímací zkoušky na VŠ.

Obsah kurzu :

MLUVNICE (11 x 3 výukové hodiny):

 1. Obecné výklady o jazyce
 2. Nauka o slovní zásobě/lexikologie
 3. Slovo a jeho význam, Zvuková stránka jazyka
 4. Morfologie/tvarosloví, Syntax/skladba
 5. Větné členy
 6. Všestranné jazykové rozbory
 7. Pravopisná pravidla

SLOH (11 x 3 výukové hodiny):

 1. Slohové útvary a postupy
 2. Funkční styly
 3. Vypravování
 4. Popis
 5. Líčení
 6. Životopis, dopis
 7. Charakteristika
 8. Úvaha
 9. Publicistické útvary
 10. Řečnické útvary
 11. Výklad

Poznámka:

Studenti po zadání domácí přípravy na další slohový blok budou rozebírat vlastní texty ve skupině, v hodinách budou čteny také ukázkové práce k jednotlivým slohovým útvarům, aby studenti byli připraveni prakticky uspět u písemné části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :